top of page
Search

Educació en valors cívics i èticsPilars per construir una societat plural on la diversitat sigui vista com un actiu
Educació en valors cívics i èticsEducació en valors cívics i ètics, en una societat plural, on coexisteixen diverses cultures, creences i perspectives, és fonamental infondre valors que promoguin la tolerància, el respecte, l'equitat i la convivència harmònica.

Aquí tens alguns valors essencials:


  1. Tolerància: Reconèixer i acceptar les diferències individuals i culturals, respectant les opinions i pràctiques dels altres, fins i tot quan difereixen de les pròpies.

  2. Respecte: Valorar la dignitat, autonomia i drets de cada persona, independentment del seu origen ètnic, religió, gènere, orientació sexual o qualsevol altra característica.

  3. Empatia: Cultivar la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, comprendre les seves emocions, experiències i punts de vista, fomentant així la solidaritat i la comprensió mútua.

  4. Justícia: Promoure la igualtat d'oportunitats i l'accés equitatiu als recursos i drets bàsics, combatent qualsevol forma de discriminació o exclusió.

  5. Diàleg: Afavorir l'intercanvi d'idees i opinions de manera respectuosa i constructiva, buscant aconseguir consensos i solucions que beneficiïn a tota la comunitat.

  6. Pluralisme: Reconèixer i valorar la diversitat cultural, religiosa, lingüística i ètnica com un enriquiment per a la societat, i no com una font de conflicte.

  7. Responsabilitat: Fomentar el compromís individual i col·lectiu amb el benestar comú, assumint les conseqüències de les nostres accions i contribuint activament al progrés i la harmonia social.

  8. Educació: Promoure la formació integral de les persones, oferint una educació inclusiva, crítica i orientada al desenvolupament de habilitats interculturals i de convivència pacífica.


Aquests valors són pilars fonamentals per construir una societat plural on la diversitat sigui vista com un actiu i on tots els individus puguin desenvolupar-se plenament, contribuint al benestar i la cohesió social.


L'educació en valors socials i cívics viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.


Promoure en els alumnes les habilitats de pensament i de raonament que són a la base del sistema de judicis i valors que orienta la nostra actuació com a membres de la societat i que conforma, en definitiva, una determinada actitud ètica.


Aprendre a ser i a pensar: El primer bloc implica treballar les habilitats de raonament i reconeixement de les emocions i sentiments. Dominar aquestes habilitats ha de permetre a l'alumne gaudir plenament de la vida quotidiana, sorprendre's davant de la realitat i desitjar comprendre-la. A més, ha de dirigir-lo cap a l'exercici de la llibertat de pensament, un pas necessari per a una visió crítica.


Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent: Els continguts d'aquest bloc han de promoure l'adquisició d'actituds personals basades en la motivació i l'esforç, que ajudin a superar obstacles i a actuar amb resiliència. També han de fomentar la coherència entre les accions realitzades i el sistema de valors propi, així com el desenvolupament de hàbits de conducta responsable. A través d'aquests hàbits, l'alumne ha de ser conscient de les conseqüències dels seus actes i tenir-les en compte en la presa de decisions.


Aprendre a conviure: Implica preparar l'alumne per a una interacció harmoniosa amb els altres, on els desacords es resolguin amb mínim perjudici per a tothom. És important proporcionar eines i estratègies per controlar els impulsos i desenvolupar habilitats prosocials que facilitin la gestió positiva dels conflictes.

En el món globalitzat i divers on vivim, és crucial donar una gran importància a l'educació que fomenti el respecte a les diferències. A més, la complexitat del món actual, tant social com científic i tecnològic, ha provocat una especialització i parcel·lació dels coneixements, fet que fa més necessària que mai la capacitat per treballar en equip.

És essencial també fer un ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), respectant els drets i la privacitat tant del propi com dels altres. L'aula i l'escola, com espais de treball i convivència, són entorns ideals per iniciar l'entrenament en aquestes habilitats.


Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global: Implica comprendre la interrelació amb la societat en la qual vivim. És essencial conèixer els mecanismes democràtics que guien el funcionament social, on cada veu és valorada mitjançant l'enteniment i el respecte mutu.

Aquest aprenentatge s'estén des dels àmbits locals i nacionals fins als nivells europeu i global, abordant les diferents dimensions de la participació ciutadana. A més, inclou la promoció de valors i actituds que incentivin el compromís amb la millora de les condicions de vida dels més desfavorits i la resolució dels reptes actuals, com la promoció d'un consum responsable i la defensa del medi ambient.

En resum, es tracta de formar individus conscients del seu paper en la societat, capacitar-los per a una participació activa i fomentar un compromís en la construcció d'un món més just i sostenible.


Per a treballar-los us animo a visitar la pàgina Tots som Mafalda

bottom of page